Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/F53249EE009DB598C125832E00205095/$file/Beschluss-1-Ta-63–18_26-07–2018.pdf