Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/2B1E670E7706C543C12583550042B821/$file/Beschluss-1-Sa-66–18_18-10–2018.pdf