Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/2316DF20749EFEB4C1258290001CFA6B/$file/Beschluss-1-Ta‑5–18_28-02–2018.pdf