Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://www.sit.de/lagsh/ehome.nsf/020FFE456FB91C22C12582BF003C6E77/$file/Beschluss-6-Ta-42–18_16-05–2018.pdf