Baden-Würt­tem­berg:

 • Tors­ten Lehm­küh­ler
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeits­recht
  c/o SLP Anwalts­kanz­lei Dr. Sei­er & Lehm­küh­ler GmbH
  Reut­lin­gen

Bay­ern:

 • Jür­gen Nath
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeits­recht
  c/o Nath & Koll.
  Mün­chen

Ber­lin:

 • Dr. Chris­ti­na Mitsch
  Rechtsanwältin/Fachanwältin für Arbeits­recht
  c/o Kanz­lei Thüm­mel, Schüt­ze & Part­ner
  Ber­lin

Bran­den­burg:

 • Ralf Geß­ler
  Rechts­an­walt, Fach­an­walt für Arbeitsrecht/Fachanwalt für Ver­kehrs­recht
  Guben

Bre­men:

 • Klaus-Die­ter Fran­zen
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht/Fachanwalt für Gewerb­li­chen Rechts­schutz
  Bre­men

Ham­burg:

 • Mat­thias W. Kroll, LL. M.
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht/Fachanwalt für Ver­si­che­rungs­recht
  Mas­ter of Insuran­ce Law
  c/o Dr. Nietsch & Kroll Rechts­an­wäl­te
  Ham­burg

Hes­sen:

 • Vol­ker Serth
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeits­recht
  c/o FPS Frit­ze Wicke See­lig
  Frank­furt

Mecklenb.-Vorpommern:

 • Ste­phan Jager
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeits­recht
  c/o Jager-Köh­ler & Part­ner
  Greifs­wald

Nie­der­sach­sen:

Nord­rhein-West­fa­len:

 • Man­fred Beden
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeits­recht
  c/o Hil­le-Beden
  Köln

Rhein­land-Pfalz:

Saar­land:

 • Hans-Georg Herr­mann
  Rechts­an­walt
  c/o Rechts­an­walts­pra­xis Dr. Thal­ho­fer, Herr­mann & Kol­le­gen,
  Saar­brü­cken

Sach­sen:

Sach­sen-Anhalt:

 • Dr. Marc Hother
  Rechts­an­walt, Fach­an­walt für Arbeits­recht, Fach­an­walt für Miet- und WEG- Recht, Fach­an­walt für Fami­li­en­recht
  Des­sau-Roß­lau

Schles­wig-Hol­stein:

 • Jan A. Strunk
  Rechts­an­walt, Fach­an­walt für Arbeits­recht, Fach­an­walt für Infor­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie­recht
  c/o Backes und Voß Rechts­an­wäl­te GbR Wirt­schafts­be­ra­tungs­zen­trum, Flens­burg

Thü­rin­gen:

 • N.N.